Archeo-Altena

donk Waardhuizen

Was er landbouw op de donk bij Waardhuizen? Sinds de opgravingen begin jaren zestig door Louwe Kooymans op de donk bij Waardhuizen is er weinig nieuws meer aan zijn conclusies toe gevoegd.

Velen hebben de bevindingen van de bekende archeoloog zondermeer overgenomen, zoals zijn opvatting dat de mensen die ongeveer 2500 jaar voor Chr. daar geleefd hebben, tot de Vlaardingen- cultuur behoorden.

De door Louwe Kooymans hoeveelheid gevonden aardewerk (ongeveer 4 kilo), beenderen ed. gaven geen aanleiding om meer te zeggen over de toenmalige bewoners, dan dat ze ongetwijfeld van visvangst (steur) en jacht hebben geleefd en waarschijnlijk was het niet meer dan een jachtkamp voor de zomerperiode.

Na de onderzoekingen van Louwe Kooymans zijn door anderen, zoals de heer van Rijswijk uit Babylonienbroek, enkele voorwerpen gevonden die aanleiding geven te veronderstellen dat er op de donk meer gebeurde en dat er wellicht ook sprake is geweest van agrarische bedrijvigheid.
Mede gelet op het feit dat op de meeste donken en oeverwallen waar men sporen van de Vlaardingen- cultuur aantrof, ook sporen van landbouw en veeteelt werden aangetroffen.
In de eerste plaats werd door de heer van Rijswijk een pot uit die periode gevonden.
Deze pot of beker is geschonken aan het archeologisch museum van Leiden, is daar gerestaureerd en heeft er jaren in een vitrine gestaan.

Op de donk werd ook een maalsteen gevonden en enkele fragmenten van een platte plaat. In Vlaardingen werden bij de opgravingen fragmenten aangetroffen van bakplaten.
Ze waren meestal eenvoudig versierd en van vette klei gebakken.
De fragmenten die gevonden zijn op de donk bij waardhuizen lijken heel veel op die van uit Vlaardingen. Eenvoudig versierd met behulp van rietstengels. Leden van de archeologische vereniging vinden bij veldonderzoek op de donk tot nu toe steeds weer vuurstenen gebruiksvoorwerpen.
Het is een respectabele hoeveelheid geworden.
De gevonden dikke aardewerk fragmenten komen sterk overeen met de door Louwe Kooymans gedetermineerde bakplaten in Vlaardingen Vooral de tweede pijlspits van links, een gesteelde pijlspits, is karakteristiek voor de Vlaardingen-groep. Er is zeker voor een langere periode continu bewoning geweest en het was naar alle waarschijnlijk meer dan alleen een zomer jachtkamp

Al met al kan men voorzichtig de conclusie rechtvaardigen dat gezien de vondsten sprake moet zijn geweest van landbouw en ongetwijfeld ook veeteelt