Archeo-Altena

clubinfo werkgebied

Het gebied waarin de vereniging werkzaam is omvat het Land van Heusden en Altena inclusief het gebied van de Biesbosch.

De ligging van deze streek is niet optimaal voor het behoud van archeologisch bodemarchief:
1) Van oudsher hebben de grote rivieren Maas en Rijn met hun overstromingen en bedding verleggingen grote schade aangebracht aan dit archief.

2) Van grote betekenis was ook de St. Elizabethsvloed van 1421.Vooral in het Noordwesten is daardoor veel verloren gegaan.
Pas in 1461 beschermde de Kornse dijk het gebied van Altena, tot die tijd onderhevig aan voortdurende overstromingen met alle gevolgen van dien.

3) Een derde omstandigheid nadelig voor het behoud van het archeologisch verleden was, toen er nog geen Maltawetgeving was, de niets ontziende ruilverkaveling in de jaren zestig van de vorige eeuw.
Onbekend zal blijven hoeveel archeologische materiaal er toen verloren is gegaan.
Het enige positieve resultaat is geweest dat tijdens de ruilverkaveling bewoningsporen op de Donk bij Waardhuizen sporen werden gevonden van een neolithische samenleving 3000 voor Chr. behorend tot de Vlaardingercultuur


Een opmerkelijke bijkomstigheid is dat in het land van Heusden en Altena alle oude bewoning plaats heeft gevonden op de oeverwallen en oude stroomruggen van de rivieren waardoor archeologisch materiaal vooral hierop te vinden zal zijn.

Uiteraard wordt er in het gebied veel materiaal gevonden afkomstig uit de middeleeuwen maar zeker zo interessant is de aangetroffen nalatenschap uit de Romeinse tijd.
Hoewel het gebied op enige afstand ligt van de Limes, hebben leden van de archeologische vereniging zoveel prachtig materiaal gevonden, vooral in het Noordoostelijke gedeeltelijk van het gebied, dat er sprake moet zijn geweest van een intensieve Romanisering.De basis voor de kennis over de Romeinse aanwezigheid in dit gebied is gelegd door de amateur archeoloog H. Voogd in de vijftiger- en zestigerjaren van de vorige eeuw.
Hoogstwaarschijnlijk heeft de "zuidelijke weg" langs de Maas op de Peutingerkaart dwars door het gebied gelopen .
Voor de archeologische vereniging zal het een voortdurende uitdaging blijven het tracé van deze weg te vinden en/of Caspingio, halteplaats op de Peutingerkaart, ook in dit gebied heeft gelegen.
Mocht ooit dit aangetoond kunnen worden dan zal ons gebied zeker een grote sprong maken op de "archeologische waarden kaart."