Archeo-Altena

Nieuwsbrief februari 2019

Lezing
De lezing, zoals aangegeven in de activiteitenlijst van Terra Cognita, en welke gepland stond voor 26 februari 2019, gaat door omstandigheden niet door.

Jaarvergadering
Op 26 maart a.s. hoopt de archeologische vereniging haar jaarlijkse ledenvergadering te houden. Noteer deze datum vast in Uw agenda. De convocatie volgt later.

Bezoek fort Giessen
Er is in de laatste tijd veel veranderd op het fort. Voor bezoekers die een lange tijd niet op het fort zijn geweest, is het opzienbarend hoeveel er binnen en buiten het fort is veranderd. Archeologische vondsten worden op een nieuwe manier tentoongesteld en de exposite over de mobilisatie van 1914-1918 in ons gebied, heeft een professionele uitstraling gekregen door de expositie en de keuzemogelijkheid van films over de eerste wereldoorlog, het fort en de waterlinie.
Het wachten is nog op een tafel waarop de inundatie van ons gebied in scene gezet kan worden, zodat nog duidelijker wordt wat voor impact dit had voor burgers en boeren. Binnenkort vinden de eerste gesprekken plaats over de inrichting van een natuur belevings-ruimte. Deze zal komen in de vroegere ziekenboeg. Hierdoor wordt het fort nog meer een plaats voor educatie op natuur- en cultuur gebied.

Met ingang van april (t/m september) is op elke laatste zaterdag van de maand Fort Giessen van 12.oo tot 16.oo uur geopend. Er is veel te bezichtigen, zoals het unieke forten kanon uit de 19e eeuw, het trekpontje over de gracht en het educatiepark WO I. Er worden op die dagen ook rondleidingen verzorgd.
Met behulp van de nieuwe gastheren / vrouwen zijn we in staat om in de toekomst het fort vaker voor het publiek open stellen.
Na de wervingsactie van de afgelopen tijd, hebben 6 nieuwe vrijwilligers aangegeven dat zij willen helpen om dit te realiseren. In de komende maanden zullen we hun wegwijs maken in de voor hun nieuwe materie van natuur en cultuur.

Jubileum
Volgend jaar, op 5 maart 2020, bestaat de Archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena 30 jaar. Hebben we, naar onze beleving, net het 25 jarige jubileum achter de rug, komt het volgende feest er al weer aan. Wij willen dit gaan vieren met de volgende punten : een receptie op het fort en op een andere zaterdag een excursie met de bus naar het Romeinse Xanten in Duitsland. Jaren geleden zijn we daar ook al eens met een bus in verenigingsverband geweest, doch het museum en park zijn geheel vernieuwd. Nadere mededelingen hierover volgen later.
U ziet, het bestuur zit niet stil en is op vele fronten actief bezig met de belangen van onze club ook naar de nieuwe gemeente Altena toe.

Contributie
De leden en donateurs worden verzocht hun contributie cq. vrijwillige bijdrage, die gelijk is aan de voorgaande jaren, voor het jaar 2019, als volgt te voldoen :
- gezinsleden €.25,=
- gewone leden €.20,=
- jeugdleden €.10,=
- donateurs €.12,50
U dient dit bedrag (of zoals velen doen : het mag ook meer zijn ) te storten op de rekening van de penningmeester van onze vereniging; NL34 RABO 0301 5420 82 onder vermelding : contributie / donatie 2019.