Archeo-Altena

Nieuwsbrief februari 2014

Rapport collectie Voogd.
Op dinsdag, 4 februari 2014, is op Fort Giessen het eerste rapport overhandigd aan Godfried Scheijvens, medewerker van het Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant, gevestigd in 's Bosch, met de determinatie van de vele aardewerk vondsten van de hr. Voogd.
Deze amateurarcheoloog heeft tussen 1950 en 1970 van de vorige eeuw een schat aan bodem vondsten verzameld, die na zijn overlijden in allerlei depots zijn ondergebracht.
De schervengroep van de archeologische vereniging is maanden bezig geweest om de duizenden scherven van potten, kannen, schalen, kruiken en ander huishoudelijk materiaal die zich in het Provinciaal Depot bevonden, in kaart te brengen en te determineren.
Het eerste gedeeite is nu afgerond; in het rapport dat samengesteld werd door Hans van Tilborg, zijn de scherven gerubriceerd op vindplaats, chronologie en soort aardewerk.
De bedoeling is om later het volgende gedeeite van de collectie Voogd te gaan onderzoeken.
Eerst zal de schervengroep die elke le en 3e dinsdag van de maand bijeenkomt, de achter stand in de eigen collectie weg gaan werken.

Excursie.
Op zaterdag, 22 februari 2014, organiseert de archeologische vereniging een excursie naar het pas vernieuwde Noord-Brabantse Museum in Den Bosch.
In het geheel gemoderniseerde museum is naast veel aandacht voor kunst en de historic van de Provincie, ook een vaste expositie over de Romeinse geschiedenis te zien.
De openingstijd is op zaterdag om 12.00 u.
We vertrekken om 13.00 u. vanaf de parkeerplaats van de Kromme Nol te Wijk en Aalburg. Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk met elkaar mee gaan rijden. Zijn er leden die rechtstreeks naar 's Bosch gaan, dit graag even vooraf melden, zodat we weten met hoeveel personen we naar binnen gaan.

Jaarvergadering

Op dinsdag, 18 maart 2014, zal de Archeologische Vereniging haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering houden. De convocatie voor deze vergadering is bijgevoegd.
Na het officiele gedeelte van de vergadering houdt Bas Aarts een lezing over de motte-burchten in het Land van Heusden en Altena.
Bas Aarts is historicus en was jarenlang geschiedenisdocent. Hij is momenteel bezig met een dissertatie over motte-burchten in het voormalig hertogdom Brabant. Hij is voorzitter van de vereniging Vrienden van Brabantse kastelen en redacteur van Het Brabants Kasteel.

Motte-burchten.

De motte-burcht was het meest populaire kasteeltype in de periode van de vroege burchten-bouw. Het hoofdkenmerk was de kunstmatige burchtheuvel,( motte) ideaal voor verdediging vanuit de hoogte en tegelijk een statusverhogend element ten opzichte van de omgeving. De motte-burcht ontstaat in onze streken rond het jaar 1000. De opbouw in die tijd is dan nog in de regel van hout: palissade en toren. Op de bijbehorende, lager gelegen voorburcht, staan dienst- en woongebouwen.
In later tijd gaat men op de motte in natuursteen bouwen en na 1200 ook in baksteen. Dat verhoogt het wooncomfort, maar brengt het risico met zich mee van verzakking en ondermijning. In de loop van de dertiende eeuw zal men ook de motte-burcht als kasteeltype verlaten en de voorkeur geven aan andere bouwvormen voor kastelen. De lezing zal een overzicht geven van het ontstaan en de ontwikkeling van de motte-burcht als kasteeltype. Met daarbij speciale aandacht voor het Land van Heusden en Altena, dat voor Nederlandse begrippen zeer interessante voorbeelden kende van dit burchtmodel, zoals de motte van Altena ( Almkerk ) en de gemaltraiteerde resten van de burcht van Heusden.

Fort Giessen open voor het publiek.

Op zaterdag, 8 maart 2014, is het fort weer toegankelijk. Tussen 14 en 16 uur kunt u het fort bezoeken. Er is nog steeds een overzicht tentoonstelling van de gevonden groepsschuil-plaatsen uit de Eerste Wereldoorlog te zien.
Tevens zullen er weer enkele mooie recente archeologische vondsten worden getoond. Bij voldoende deelname is er om 15 u. een rondleiding door het fort.

Contributie.

De leden en donateurs worden verzocht hun contributie cq. vrijwillige bijdrage, die gelijk is aan de voorgaande jaren, voor het jaar 2014, als volgt te voldoen :
gezinsleden €.25,=; gewone leden €.20,=; jeugdleden €.10,= en donateurs €.12,50.
U dient dit bedrag ( of zoals velen doen : het mag ook meer zijn ) zelf te storten op de rekening van de penningmeester van onze vereniging;
Rabo Altena 3015.42.082 of NL34 RABO 0301 5420 82
onder vermelding : contributie / donatie 2014.

U ontvangt geen aparte acceptgirokaart meer !!