Archeo-Altena

Nieuwsbrief februari 2016

Renovatie Fort Giessen
Op 1 april a.s. begint de grote restauratie van Fort Giessen wat wellicht het gehele jaar in beslag zal nemen. Als gevolg hiervan gaan een aantal activiteiten die normaal buiten het fort plaats vinden, niet door. Zo is in september a.s. het fort niet toegankelijk voor het publiek  tijdens de Open Monumentendag. In het fort zelf  gaan de werkzaamheden, de vergade-ringen en de educatie aan leerlingen, zover mogelijk, wel gewoon door. Op het fort wordt het zand van het dak gehaald en de dakbedekking vervangen, alsmede de scheefstaande muren hersteld. Voor de bezoekers van het fort zullen de veranderingen bij de ingang het meest gaan opvallen. Het toiletgedeelte wordt naar achteren verplaatst waardoor de originele ruimte van de remise weer goed zichtbaar wordt. Verder worden alle kapotte luiken en kozijnen en deuren vervangen. Ook wordt  de buitenkant van het fort onder handen genomen. In de kelders zal, naast isolatie, ook de ijzeren draagconstructie geconserveerd gaan worden.

Bijzonder is  ook dat het B-gebouw bij de renovatie wordt betrokken. De ingang wordt in de oorspronkelijke staat hersteld. Het gevolg is dat de beide schuifdeuren beneden op de begane grond komen te vervallen. De oorspronkelijke ingang,  een nu nog onbereikbare ijzeren deur, wordt in ere hersteld en weer bereikbaar via een schuine helling. De ingang van het B-gebouw is in het vervolg weer via de remise en niet meer via de kruitkamers bereikbaar. Bijzonder is ook dat de oorspronkelijke munitielift weer operationeel wordt gemaakt. In de zomermaanden moet het voor het publiek mogelijk zijn hiervan kennis te nemen. Omdat dit gebouw vooral een plaats is voor vleermuizen, zal het tussen september en april  voor het publiek gesloten zijn.

Nieuwe datum lezing
De op dinsdag, 16 februari,  geplande lezing wordt verplaatst naar dinsdag, 23 februari. De lezing wordt gehouden door het oud-bestuurslid van onze Archeologische Vereniging, Jacob Vos. Hij vindt plaats in  een zaal van de hervormde kerk “De Brug” aan de Oude Kerkstraat 19a  te Wijk en Aalburg. Deze voor leden van de Archeologische vereniging ongewone plek, is het gevolg van een voor deze avond samengaan van onze vereniging met de Historische Kring “Het Oude Land van Heusden en Altena“. De heer Vos die zijn lezing  als titel geeft : Thema’s uit de historie van Aalburg “ gaat o.a.  in op de ligging van Aalburg, behandelt Romeinse vondsten en besteed aandacht aan de herkomst van de naam Aalburg.
Verder zal hij ingaan op de vraag waarom de kerk aan de rand van het dorp ligt en bespreekt  hij de grens tussen Aalburg en Wijk ( sinds 1973 tot eenheid gesmolten ) en hebben de  Wijkse schaarmeesters het wel bij het rechte eind ?
Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis voor leden.

Voortgang Groepsschuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog
In de afgelopen tijd is er veel vooruitgang geboekt in de totstandkoming van een toeristische fietsroute langs de nog 20 aangetroffen betonnen schuilplaatsen, die tijdens de Eerste Wereldoorlog behoorden tot de loopgraaflinie tussen Fort Vuren en Fort Steurgat. De realisatie van grote info-borden bij de schuilplaatsen is in de eindfase. In het komend jaar zal het project worden afgerond met een themapark uit de Eerste Wereldoorlog. Op dit park kan het publiek, maar vooral leerlingen van scholen, kennis nemen van een uitkijktoren, groepsschuilplaatsen, een luisterput en een telegraafhuisje. Ook zal het mogelijk zijn iets van beleving te ervaren in en rondom een loopgraaf.
Vanaf het fort zal men in de toekomst met een pont over kunnen varen naar het themapark.
Voor de bovenbouw van de basisscholen ( groepen 7 en 8 ) is een werkgroep bezig met het uitrollen van een permanent leerplan omtrent WO I.

Jaarvergadering
Binnenkort ontvangt U de convocatie voor de komende ALV. Deze zal worden gehouden op dinsdag, 22-3-2016 in fort Giessen.

Contributie  
De leden en donateurs worden verzocht hun contributie cq. vrijwillige bijdrage, die gelijk is aan de voorgaande jaren, voor het jaar 2016, als volgt te voldoen :
Gezinsleden  €.25,=; gewone leden  €.20,=; jeugdleden  €.10,= en donateurs  €.12,50.
U dient dit bedrag ( of zoals velen doen : het mag ook meer zijn ) zelf te storten op de rekening van de penningmeester van onze vereniging;  NL34 RABO 0301 5420 82
onder vermelding : contributie / donatie 2016.
U ontvangt geen aparte acceptgirokaart meer !!