Archeo-Altena

Nieuwsbrief februari 2021


We hebben het vermoeden dat de jaargangen 2020 / 2021 bij heel veel verenigingen herinnerd zullen blijven als min of meer verloren jaren. Weinig activiteiten, weinig fysiek contact met elkaar en een lege agenda. Van de voorgenomen plannen komt weinig terecht, ook niet bij de archeologische vereniging. Covid 19 heeft de samenleving in de greep en niemand weet nog wanneer een ander geluid te horen zal zijn. Maar nu eerst het vaccin en de immuniteit. Het zou lichtvaardig zijn te denken dat het nog maar van korte duur zal zijn. Ook in de loop van dit jaar hebben we rekening te houden met deze ongekende pandemie.
De Algemene Ledenvergadering in maart a.s. komt te vervallen en zal in oktober of november worden gehouden. U krijgt hier t.z.t. nader bericht over.

In het laatste nummer van Terra Cognita hebt u kunnen lezen dat er in het bestuur een verandering heeft plaats gevonden. Hans van Haaften heeft zijn bestuurstaak beëindigd en in zijn plaats is mevr. W.A.C. Verschoor (Carina) uit Sleeuwijk aangezocht om zijn plaats in te nemen. Als afgestudeerde archeologe zal zij een aanwinst kunnen zijn voor onze vereniging. Op de eerst komende ledenvergadering zal zij worden voorgesteld en kan de vergadering officieel goedkeuring geven aan haar benoeming. 

Intussen heeft het bestuur zich in het afgelopen jaar bezig gehouden met de archivering van ons archiefmateriaal, waarbij vooral de helpende hand van Kees Brouwer belangrijk was.
Ook zijn er in onze archeo ruimte en archief allerlei vernieuwingen en veranderingen aangebracht. Hoewel het archeologisch werk met mondjesmaat plaats vindt, heeft onze coördinator Hans van Tilborg, het behoorlijk druk gehad met het beantwoorden van vragen en geven inlichtingen aan het professionele veld. Wanneer er ergens gebouwd gaat worden en archeologisch onderzoek verplicht is, vraagt men onze input om verder onderzoek te doen.


Openstellingen fort Giessen
Ook dit jaar willen we het fort weer open gaan stellen voor belangstellenden, die van natuur, cultuur en historie willen genieten. Dit doen we op de laatste zaterdagen van april t/m september. De openingstijden zijn van 13 tot 17 u. In verband met de Corona perikelen zullen er ( net als afgelopen jaar ) verplichte looproutes worden aangegeven.
Op de nationale monumentendag, 11 september 2021, zijn we geopend van 10 tot 17 u.
Het thema van dit jaar is : mi casa es su casa. Mijn huis is jouw huis.

Contributie
De leden en donateurs worden verzocht hun contributie cq. vrijwillige bijdrage, die gelijk is aan de voorgaande jaren, voor het jaar 2021, als volgt te voldoen :
Gezinsleden  €.25,=; gewone leden  €.20,=; jeugdleden  €.10,= en donateurs  €.12,50.
U dient dit bedrag ( of zoals velen doen : het mag ook meer zijn ) te storten op de rekening van de penningmeester van onze vereniging;  NL34 RABO 0301 5420 82
onder vermelding : contributie / donatie 2021.