Archeo-Altena

Nieuwsbrief februari 2018

Rondom het fort
Konden we twee jaar vermelden dat bij de renovatie van fort Giessen ook het B-gebouw betrokken werd, nu wordt op korte termijn ook het C-gebouw onder handen genomen. Dit remise gebouw rechtsvoor op het fort, ( voor de kijker linksvoor) krijgt zijn oorspronkelijke status terug doordat binnen afzienbare tijd er een authentiek fortkanon uit de 19e eeuw in gehuisvest gaat worden. De bedoeling is dat het kanon voor de schooljeugd en het publiek ook buiten de remise zichtbaar wordt. De bezoekers van het fort kunnen binnenkort ook gebruik gaan maken van een nieuw en ruim parkeerterrein zodat de perikelen "van waar kan ik mijn auto parkeren" achter de rug zijn. Het trekpontje over de fortgracht, die de leerlingen ( en anderen) van het fort naar het educatie-parkje WOI moet brengen, nadert ook zijn voltooiing. Het pontje is ontworpen door Hans van Tilborg en wordt door hem gemaakt, samen met Arie Vos. Half april vindt de opening plaats van het geres¬taureerde fort met alles wat daar bij hoort, zoals het parkje, de professionele tentoonstelling WOI in het fort, presentatie van het kanon en het in gebruik nemen van de gerestaureerde artillerie-loods.

Lezing
Op dinsdag, 27 februari 2018, organiseert de Archeologische vereniging op Fort Giessen een lezing over de Eerste Wereldoorlog. De lezing begint met een kort overzicht van de oorlog in het algemeen, oorzaken, aanleiding, verloop en einde. Het grootste gedeelte gaat over Nederland tijdens de Eerste wereldoorlog, de mobilisatie, bewapening, neutraliteit en de slechte leefomstandigheden met grote tekorten in de laatste twee jaar van de oorlog. Na de pauze aandacht voor de gevolgen van de oorlog in het Land van Altena, waarbij aandacht voor de Nieuwe Hollandse waterlinie en de loopgraaf die dwars door het gebied liep met de duizenden soldaten die in de dorpen langs de loopgraaf verbleven. Ook de aanwezigheid van de groepsschuilplaatsen langs de Linie krijgt aandacht.

De lezing wordt gehouden door Kees van Maastrigt en begint om 20.oo uur.

Jaarvergadering
Binnenkort ontvangt U de convocatie voor de komende ALV. Deze zal worden gehouden op dinsdag, 27-3-2018, in fort Giessen. Noteer alvast deze datum in Uw agenda.

Contributie
De leden en donateurs worden verzocht hun contributie cq. vrijwillige bijdrage, die gelijk is aan de voorgaande jaren, voor het jaar 2018, als volgt te voldoen : Gezinsleden €.25,=; gewone leden €.20,=; jeugdleden €.10,= en donateurs €.12,50. U dient dit bedrag ( of zoals velen doen : het mag ook meer zijn ) te storten op de rekening van de penningmeester van onze vereniging; NL34 RABO 0301 5420 82 onder vermelding : contributie / donatie 2018.