Archeo-Altena

Nieuwsbrief februari 2017

Lezing
Op dinsdag, 28 februari a.s. houdt de Archeologische Vereniging haar jaarlijkse voorjaarslezing. De lezing zal gaan over een onderwerp uit de Romeinse geschiedenis. Aan bod komt de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van de Limes. De Limes heeft ruim 200 jaar gefunctioneerd van 50 -250 na Chr. In deze overwegend natuurlijke grens, in het Noordelijk deel van het Rijk, speelden de Rijn en de Donau een hoofdrol. Een gedeelte van de grens liep dwars door ons land van Valkenburg ( den Haag) tot de Duitse grens, voorbij Arnhem. Vooral in het gedeelte langs de Oude Kromme Rijn, vanaf de Noordzee tot Wijk bij Duurstede, zijn veel resten gevonden van de Limes. Talloze opgravingen tonen een beeld van de Romeinse samenleving. In een aantal steden zoals bijv. Leiden, Woerden en Utrecht zijn resten gevonden van de Castella´s, de militaire vestingen. Over dit gedeelte van de limes is in 2010 door Wouter Vos een lezing voor de Archeologische Vereniging gehouden. In deze lezing zal vooral aandacht besteed worden aan de Limes buiten ons land. Ook aan de rol van de Bataven, de bijdragen van de verschillende keizers, de positie van Nijmegen en de oorzaken van de teloorgang van de Limes zal aandacht worden besteed. De lezing wordt gehouden door onze voorzitter, C. van Maastrigt. De toegang is gratis voor leden. Aanvang 20.oo u.

Renovatie Fort Giessen
Eind december zou de renovatie van fort Giessen voltooid moeten zijn. Door weersomstandigheden, alsmede het uitlopen van diverse werkzaamheden, zal het nu wel eind februari worden. De buitenkant van het fort ziet er dan weer voor jaren goed uit. Aan de binnenkant zal er door de vrijwilligers nog het een en ander worden opgeknapt. Daarna zal door de aannemer worden begonnen met de renovatie van de artillerieloods. Hiervoor is afgelopen zaterdag, door een delegatie van de Provincie, symbolisch een cheque overhandigd aan het bestuur van het Brabants Landschap. Ook zal zeer binnenkort door duikers in de gracht worden gezocht naar restanten van bommen en granaten. Dit omdat, bij voldoende geld, eindelijk ook de gracht uitgebaggerd gaat worden. Een inventarisatie van voorkomende planten en vissen in de gracht is al eerder uitgevoerd. Er gaan geruchten dat men ook over een brug gaat nadenken. Omdat tijdens de restauratie van de loods er hekken geplaatst zullen worden, is de toegang, alsmede het parkeren bij het fort wat beperkter geworden. Uitgeweken kan worden naar het parkeerterrein bij de v.d.Nat, 150 meter verderop aan de Giessensesteeg.

Jaarvergadering Binnenkort ontvangt U de convocatie voor de komende ALV. Deze zal worden gehouden op dinsdag, 28-3-2017 in fort Giessen. Noteer alvast deze datum in Uw agenda.

Contributie De leden en donateurs worden verzocht hun contributie cq. vrijwillige bijdrage, die gelijk is aan de voorgaande jaren, voor het jaar 2017, als volgt te voldoen : Gezinsleden €25,=; gewone leden €20,=; jeugdleden €10,= en donateurs €12,50.
U dient dit bedrag ( of zoals velen doen : het mag ook meer zijn ) zelf te storten op de rekening van de penningmeester van onze vereniging; NL34 RABO 0301 5420 82 onder vermelding : contributie / donatie 2017.

U ontvangt geen aparte acceptgirokaart meer !!